اطلاعیه ها

رئيس دانشگاه صنعتي جنديشاپور دزفول عنوان کرد : طرح دستاوردهاي کنگره جنديشاپور در اجلاس يونسکو طي دو ماه آينده

تاریخ انتشار : 1395/12/25-- نویسنده: تحریریه -- موضوع: اخبار و تحلیل

دکتر محمدرضا عصاري در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينکه اهداف علمي، اجرايي و ميراثي کنگره به بهترين نحو تحقق پيدا کرده است، اظهار کرد: در دو روز برگزاري کنگره شخصيتهاي فرهنگي و علمي با حضور خود بر اهميت اين کنگره تأکيد کردند و به بهترين شکل ممکن توانستيم فرهيختگان کشور را با اين ميراث ارزشمند آشنا کنيم و از بُعد رسانهاي ميراث گرانقدر اولين دانشگاه جهان در سال 271، به رسانههاي جهاني نفوذ کنيم.

وي افزود: دبيرخانه دائمي کنگره و مرکز تحقيقات جنديشاپور از دستاوردهاي اين کنگره هستند؛ همچنين سومين دستاورد اين کنگره طي دو ماه آينده در صحن علني يونسکو در فرانسه مطرح خواهد شد.

رئيس دانشگاه صنعتي جنديشاپور دزفول با بيان اينکه کنگره نقطه شروع فعاليتها بوده است، گفت: اين فعاليتها با دو محوريت معرفي و تهيه مستندات در خصوص شکلگيري جنديشاپور بهعنوان اولين دانشگاه جهان و منشأ گرفتن توليد علم در جهان از جنديشاپور، انجام خواهد شد که اميدواريم در روزهاي آينده به بررسي اين موضوع در جلسه رسمي کميته فرهنگ و تمدن بپردازيم و برنامههاي آتي خود را مطرح کنيم.

عصاري در خصوص ادامه فعاليت حفاري عرصههاي تاريخي و کشف آثار، بيان کرد: براي اين کار تأمين اعتبار لازم انجام شده و اميدواريم سازمان ميراث فرهنگي فقط نسبت به حفظ و نگهداري آثار، بيش از پيش عنايت داشته باشد؛ چراکه مسئوليت قانوني حفاظت از آثار بر عهده اين سازمان است.

وي ادامه داد: اميدواريم بتوانيم با جايگزين کردن مناسب زمينها شرايطي را فراهم کنيم که کشاورزان و بهرهبرداران فعلي در اين زمينها از جهت عمليات کاوش آسيب نبينند و فشاري از بابت معاش به آنها وارد نشود.

رئيس دانشگاه صنعتي جنديشاپور دزفول درباره موزه نگهداري از اشياء کشفشده جنديشاپور نيز اظهار داشت: اقدامات اجرايي موزه در حال انجام است و بنا شده که کار موزه در يکي از خانههاي باستاني دزفول آغاز شود تا براي ساختمان آن در دانشگاه تأمين اعتبار صورت گيرد.

عصاري گفت: همه بر اين عهد و پيمان هستند که آثار بهدستآمده از دزفول خارج نشود و در همين مکان نگهداري شود و امکان بازديد مردم و گردشگران در دزفول مهيا باشد؛ لازم است از رسانهها بابت اطلاعرساني و پوشش خبري کنگره نيز قدرداني کنيم، چراکه مسئوليت اصلي در راستاي شناساندن جنديشاپور را رسانهها بر عهده داشتند.

تگ:

درباره نویسنده

سروش اربابی
سروش اربابی