اطلاعیه ها

معاون فرهنگي وزير علوم مطرح کرد: عرصه فرهنگ با رويکردهاي مکانيکي قابل مديريت نيست

تاریخ انتشار : 1395/12/25-- نویسنده: تحریریه -- موضوع: اخبار و تحلیل

معاون فرهنگي وزير علوم تاکيد کرد: عرصه فرهنگ با رويکردهاي مکانيکي قابل مديريت نيست و بايد با فهم درست و کارشناسي نسبت به اقتضائات جامعه مسير خود را تعيين کنيم.

سيد ضيا هاشمي معاون فرهنگي وزير علوم در اجلاس ملي شوراي هماهنگي فعاليت هاي فرهنگي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با بيان اين مطلب اظهار کرد: سند دانشگاه اسلامي سند خوب و ارزشمندي است ولي هنوز دغدغه افراد نيست و خيلي از افرادي که اظهار دغدغه مندي ميکنند حتي يک بار هم اين سند را نخوانده اند.

وي ادامه داد: از نگاه اين سند، دانشگاه اسلامي يک نهاد فرهنگي کارآمد و نافع براي جامعه است که سه خروجي تئوري علم نافع،تربيت نيروهاي پر توان و ساختار مديريتي کار آمد را از دانشگاه ميخواهد.

دکتر هاشمي افزود: در شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها تاييد شده است که بخش مهمي از اين سند در حال حاضر اجرا ميشود و رويکرد سند بيشتر تاکيدي است و بخشي از سند هم رويکرد تکميلي دارد.

معاون فرهنگي وزير علوم تاکيد کرد: دانشگاه بخشي از جامعه است و يکي از خرده نظام هاي اجتماعي است و اگر ناهماهنگي در رويکردها باشد عوارض غير ضروري ايجاد ميشود و بايد تعاملاتي وجود داشته باشد که اين تعاملات در پرتو استقلال دانشگاهها است.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: استقلال دانشگاه ها امتياز ويژه اي محسوب نميشود و تنها براي اين است که دانشگاه به عنوان يک نهاد مستقل پيش برود چرا که اگر اين استقلال نباشد دانشگاه نميتواند موثر باشد.

دکتر هاشمي با بيان اينکه تکثر ديدگاه ها امر ناپسندي نيست گفت: اين تکثر اجتناب ناپذير است اما امري است که بايد در مسير وحدت و هدف هماهنگ باشد.

وي بيان کرد:عرصه فرهنگ جامعه عرصة سياسي نيست و با رويکردهاي مکانيکي قابل مديريت و اجرا نيست بنابراين بايد با فهم درست و کارشناسي نسبت به اقتضائات جامعه مسير خود را تعيين کنيم.

هاشمي تاکيد کرد: عرصه فرهنگ اگر قرار باشد با روش نادرست مورد فعاليت قرار گيرد عوارض خود را ايجاد ميکندو نميتوان با روش هاي مديريت کليشه اي و مکانيکي ان را مديريت کرد.

معاون فرهنگي وزير علوم در پايان خاطرنشان کرد: عوامل موثر در فرهنگ متکثر و متعدد هستند البته مديريت فرهنگي نيز موثر است و نميتوان فرهنگ را به حال خود سپرد و فلسفه وجودي ما اين است که مديريت فرهنگي رويکردهايي دارد که ميتواند به اعتلا و انسجام فرهنگي کمک کند.

تگ:

درباره نویسنده

سروش اربابی
سروش اربابی